...

Projekt Paintball

Polityka prywatności i regulaminy

 REGULAMIN POLA PAINTBALL

Wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz kompleksu rekreacyjno-sportowego Projekt Paintball  

Wypożyczalnia i kompleks rekreacyjno-sportowy Projekt Paintball to miejsce stworzone z myślą o nowej, ciekawej formie spędzania wolnego czasu i uprawiania różnorodnych sportów strzeleckich. Niniejszy Regulamin powstał aby zapewnić naszym użytkownikom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie korzystania z obiektu. Naszym priorytetem jest, aby każdy klient wyniósł z pobytu niezapomniane wrażenia. Uprzedzamy jednakże, iż korzystanie z infrastruktury Projektu Paintball wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Należy bezwzględnie stosować się do zapisów niniejszego Regulaminu, w szczególności zapisów o zasadach bezpiecznego, oraz wszelkich poleceń i wskazówek personelu Projektu Paintball. 

1. PRZEPISY OGÓLNE 

1.1 Wszystkie osoby korzystające z wypożyczalni i  kompleksu rekreacyjno-sportowego Projekt Paintball, zwane dalej użytkownikami, są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren Projektu Paintball jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu. 

1.2 Projekt Paintball stanowi własność działalności ARENA MICHAŁ SROKA z siedzibą w: Żbikowicach 59, 33-314 Łososina Dolna,  NIP: 7343584151 (dalej: „ARENA”) 

1.3 Warunkiem przebywania na terenie wypożyczalni i kompleksu jest korzystanie z usług oferowanych przez Projekt Paintball. Cennik jest ustalany indywidualnie. 

1.4 Podczas pobytu na terenie Projektu Paintball należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez obsługę. 

1.5 Projekt Paintball nie dokonuje zwrotów poniesionych opłat za niewykorzystane usługi. 

1.6 Na terenie Projektu Paintball obowiązuje zakaz: 

a. palenia tytoniu; 

b. wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Projektu Paintball; 

c. jedzenia oraz picia w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 

d. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu , a także niszczenia urządzeń i wyposażenia. 

1.7 Osoby, które nie stosują się do Regulaminu obiektu będą usunięte z terenu Projektu Paintball, bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat. 

1.8 Obsługa obiektu w razie konieczności wyjaśni wątpliwości dotyczące korzystania z Projektu Paintball. 

1.9 Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować wyproszeniem Użytkownika z obiektu przez obsługę. 

1.10 W momencie zauważenia uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należy niezwłocznie zgłosić to obsłudze. 

1.11 Nagrywanie filmów oraz robienie zdjęć przez Użytkowników lub osoby trzecie dozwolone jest wyłącznie za zgodą personelu i wyłącznie na prywatny użytek. ARENA nie wyraża zgody na komercyjne wykorzystanie nagrań, zdjęć. 

1.12 ARENA nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia dóbr osobistych związane z upublicznieniem wizerunku przez osoby trzecie. 

1.13 ARENA dopuszcza możliwość ́ całkowitej rezerwacji obiektu, a także zamknięcia obiektu, po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie fanpage’u na Facebooku.

1.14 Zostawianie i spożywanie napojów dozwolone jest wyłącznie w strefie do tego przeznaczonej. 

1.15 ARENA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru. 

1.16 Za zniszczenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem odpowiedzialni są opiekunowie 

2. ZASADA UCZESTNICTWA W GRZE PAINTBALL 

2.1 Paintball jest grą polegającą na oddawaniu przez uczestników strzałów do siebie (symulacja walki) z markerów o napędzie pneumatycznym lub nie pneumatycznym, kulkami żelatynowymi wypełnionymi farba spożywczą.

2.2. Markery dla młodzieży i dorosłych są napędzane sprężonym powietrzem, które wyrzuca kulkę z prędkością do 300fps (stóp na sekundę), co w przybliżeniu daje nam 91 m/s lub markery – shutgany dla dzieci wyrzucające kule systemem sprężynowym.

2.3 Gra odbywa się na terenie do tego przeznaczonym. 

2.4 Na polu paintballowym obowiązuje obuwie adekwatne do panujących warunków pogodowych. 

2.5 Zakaz celowania i strzelania do osób, które nie biorą udziału w grze, osób bez masek, zwierząt a także do prywatnej własności (samochodów domów itp.). 

2.6 W strefie gry należy mieć zawsze założoną maskę ochronną na twarzy pod rygorem wykluczenia z gry. Wolno ją zdjąć dopiero po opuszczeniu pola gry, odłożeniu markera. 

2.7 Wychodząc z pola gry, należy zabezpieczyć marker i skierować go lufą do ziemi. 

2.8 Zabrania się używania innych kul, niż tych które zapewnia organizator a także zbierania kul z ziemi. 

2.9 Każde uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętu a także podejrzane zachowanie gracza należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi, sędziemu. 

2.10 W momencie zauważenia w polu gry osoby bez maski ochronnej na twarzy, należy natychmiast przerwać rozgrywkę i poinformować o tym innych uczestników gry, w szczególności organizatora, sędziego lub kapitana drużyny. 

2.11 Uczestnictwo w grach paintballowych jest obarczone ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, tj. potłuczeń, otarć, złamań, a także, w przypadku złamania regulaminu, tj. np. zdjęcia maski w miejscach do tego nie przeznaczonych, utratą oka lub oczu, a wszystkie mogące zaistnieć wypadki, mogą doprowadzić do utraty wzroku, lub zdrowia. 

2.12 Uczestnik gry jest świadom, że jest to sport o podwyższonym ryzyku i uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

2.13 Uczestnik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń od organizatora w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń, materialnych lub niematerialnych szkód poniesionych podczas rozgrywek paintballowych. 

2.14 Na Projekcie Paintball nie ciążą żadne zobowiązania ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby użytkujące użyczony przez niego zestaw, od momentu użyczenia, do momentu oddania Zestawu. 

3. UCZESTNICY 

3.1 Użytkownicy wypożyczalni i kompleksu Projekt Paintball: 

a. Dzieci do lat 4 mogą korzystać z atrakcji wyłącznie pod ciągłą opieką rodzica lub prawnego opiekuna.

b. Dzieci od 5 do 12 za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna mogą korzystać z wszystkich atrakcji z wyjątkiem paintballa (pneumatycznego) na kulki z farbą i strzelnicy pneumatycznej.
b2. Dzieci w wieku od 7-12 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna mogą korzystać z markerów – shutganów sprężynowych.  

c. Młodzież od 13 do 18 roku życia mogą korzystać z wszystkich atrakcji Projektu Paintball za pisemną zgodą rodzica( Pisemna zgoda dotyczy udziału w rozgrywkach paintballowych). 

d. Osoby powyżej 18 roku życia, korzystają z usług Projektu Paintball wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

3.2 Projekt Paintball nie świadczy jakichkolwiek usług polegających na opiece nad dziećmi i młodzieżą, a korzystanie przez dzieci i młodzież z atrakcji znajdujących się na terenie odbywa się wyłącznie na ryzyko i odpowiedzialność rodzica lub opiekuna grupy. 

3.3 Obsługa Projektu Paintball ma prawo do sprawdzenia legitymacji szkolnej dziecka lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość́ i wiek celem zweryfikowania danych. Poprzez brak odpowiedniego dokumentu obsługa ma prawo odmówić́ sprzedaży biletu oraz odmówić́ wejścia na teren Projektu Paintball. 

3.4 Kobiety w ciąży oraz osoby z problemami zdrowotnymi winny korzystać́ ze szczególną ostrożnością i po konsultacji z lekarzem-specjalistą. ARENA nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki zdrowotne wynikające z korzystania z Projektu Paintball. 

3.5 ARENA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie zniszczenie stroju, obuwia należącego do użytkownika. 

3.6 Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne użytkownikom noszącym okulary bądź soczewki kontaktowe. 

3.7 Opiekun grupy zorganizowanej korzystającej z atrakcji Projektu Paintball ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki działań grupy. 

3.8 Każdą kontuzję/uraz należy zgłosić opiekunowi lub obsłudze. 

3.9 Osoby pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających stwarzają ryzyko wystąpienia niebezpiecznego wypadku. W przypadku wystąpienia jakiegoś zdarzenia z udziałem osób pod wpływem środków odurzających lub alkoholu będą od nich wyciągane szczególne konsekwencje.


4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Danych Ochrony Danych, którym jest Michał Sroka.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail: michal.sroka@projektpaintball.pl, telefonicznie pod numerem +48 790 890 600 lub pisemniepisząc na adres Żbikowice 59, 33-314 Żbikowice.

4.1 Uczestnik Projektu Paintball przy zakupie biletu wstępu jest informowany na etapie rejestracji o zasadach przetwarzania jego danych osobowych. 

4.2 Administratorem danych osobowych Uczestników jest ARENA Michał Sroka. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: biuro@projektpaintball.pl 

4.3 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie obiektów należących do ARENA Michał Sroka, do realizacji zlecanych usług jak również, w celach promocyjnych ARENY (publikacja zdjęć na portalach m.in. Facebook). 

4.4 W dowolnym momencie przysługuje Uczestnikowi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez ARENĘ. 

4.6 Dane Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, w każdym razie nie dłużej niż przez okres obowiązywania zgody (do momentu jej odwołania). W tym okresie dane będą mogły być przekazywane podmiotom powiązanym z ARENĄ oraz innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz ARENY. 

4.7 Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 ARENA nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zgubione lub pozostawione bez nadzoru na terenie Projektu Paintball. 

5.2 ARENA nie odpowiada za wypadki spowodowane na skutek okoliczności leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich, spowodowane nie przestrzeganiem postanowień́ niniejszego Regulaminu, nie przestrzeganiem wskazań́ instruktorów i obsługi. 

5.3 W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia Projektu Paintball należy niezwłocznie zgłosić ów fakt obsłudze Projektu Paintball w celu zabezpieczenia zniszczonego mienia. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym klient będzie zobowiązany pokryć koszt naprawy szkody w pełnej wysokości lub pokryć koszt odkupienia przedmiotu/części po okazaniu przez ARENĘ faktury lub paragonu za naprawę zniszczonego mienia lub wymianę jej jeśli naprawa nie była możliwa. 

5.4 ARENA ponosi odpowiedzialność́ wyłącznie za zdarzenia powstałe z jej wyłącznej umyślnej winy. 

5.5 ARENA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane przez niewłaściwe korzystanie z urządzeń́ znajdujących się na terenie Projektu Paintball, nie wykonywanie poleceń́ i nakazów instruktorów oraz obsługi. 

5.6 ARENA nie ponosi odpowiedzialności za niezapoznanie się Użytkownika z Regulaminem Projektu Paintball. 

5.7 W przypadku naruszenia Regulaminu obsługa Projektu Paintball może odmówić́ wstępu na swój teren osobie dokonującej takich naruszeń́. 

5.8 ARENA zastrzega sobie możliwość́ zmiany niniejszego Regulaminu. 

5.9 ARENA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne, niezależne od ARENA Michał Sroka, a skutkujące zamknięciem Projektu Paintball, niemniej w miarę możliwości ARENA poinformuje o takich zdarzeniach poprzez fanpage na Facebooku.
5.10 Arena zastrzega sobie możliwość odwołania zaplanowanej imprezy.

5.11 Użytkownicy odpowiadają we własnym zakresie za inne naruszenia względem obowiązującego w Polsce prawa.

Polityka Prywatności strony ProjektPaintball.pl

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy „projektpaintball.pl” działający pod adresem https://projektpaintball.pl/
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem
 • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „Arena Michał Sroka”, prowadząca działalność pod adresem: Żbikowice 59, 33-314 Żbikowice, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 7343584151, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania
 • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych
 • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej
 • Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którym jest Michał Sroka.

Z Inspektorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: michal.sroka@projektpaintball.pl, telefonicznie pod numerem +48 790 890 600 lub pisemniepisząc na adres Żbikowice 59, 33-314 Żbikowice.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 • Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 • Kontrola plików Cookie
 • Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad korzystania z sieci.
 • Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożliwienie Logowania do serwisu
 • Marketing, Remarketing w serwisach zewnętrznych
 • Usługi serwowania reklam
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwowanie usług multimedialnych
 • Świadczenie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Realizacji usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie i funkcjonalności z nim związanych
  • Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
 • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Prowadzenie statystyk
 • Remarketing
 • Serwowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkowników
 • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis.

Anonimowe dane gromadzone automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglądarki
 • Rozdzielczość ekranu
 • Przybliżona lokalizacja
 • Otwierane podstrony serwisu
 • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzedniej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglądarki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych

Dane gromadzone podczas rejestracji:

 • Imię / nazwisko / pseudonim
 • Adres e-mail
 • Adres zamieszkania
 • Numer telefonu
 • Numer NIP

Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Adres e-mail

Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.

Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora

Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – https://zenbox.pl/

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.